PA-C10 咪夹
适用手持发射机
详细介绍


PA-C10
咪夹


适用手持发射机
PAH1200,PAH-1100,
PAH-1000,PAH-900,PAH-720,
PAH-330,PAH-315